Kik
 

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

 

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: - Vertegenwoordigers van de ouders; - Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders, die worden gekozen door de ouders en 2 leerkrachten, die worden gekozen door de leerkrachten van de school. Namens het bestuur is de directie van de school aanwezig op de MR vergadering. De MR vergadert minstens zes maal per jaar. De MR vergaderingen zijn in beginsel openbaar en worden aangekondigd op de schoolkalender op de website. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en in het reglement.

 

 

 De volgende personen hebben zitting in de Medezeggenschapsraad:

  • Dhr. Shakti Ramsaran (oudergeleding)
  • Mevr. Warsha Kalidien (oudergeleding)
  • mevr. Maya Patandin (leerkrachten geleding)
  • Mevr. Geeta Mathoera (leerkrachten geleding)

De eerstvolgende online MR-vergadering is gepland op vrijdag 8 januari 2021.

De vergadering is openbaar maar in verband met de RIVM-maatregelen willen we gasten verzoeken om zich voor deze datum te melden bij juf Kusum via kkhasa@shon.nl.

 

Notulen 2020-2021

Notulen MR/OR-vergadering 11 september 2020